.
015701

Week 14: 31 maart - 6 april 2019

31 maart: Laetare

Regio: Brunei, Maleisië en Singapore


 

Kerkelijk jaar - Laetare


Verheugt u, samen met Jeruzalem en juicht over haar, gij allen die haar liefhebt;
als een moeder zal Ik u troosten, in Jeruzalem zult gij getroost worden. (Jesaja 66)
Gij hebt gerechtigheid lief en haat onrecht, daarom heeft God, uw God, u  gezalfd
met de olie van de vreugde. (Psalm 145)

Uw koninkrijk kome - Het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.
(1 Corinthiërs 4:20)
 
Zondag Laetare – verheug je – (Klein Pasen) - 4e zondag in de 40 dagentijd.

Gebed bij deze zondag:
Door uw woord, God, hebt Gij een wonder verricht:
wij zijn met U verzoend;
laat ons om dit wonder met oprechte toewijding en
een opgewekt geloof het komende feest tegemoet gaan.
O God, richt Gij ons op als wij terneergeslagen zijn,
bedrukt door wat wij zien en horen,
doe ons weer opademen door het nieuwsbericht van uw heil,
versterk ons hart dat wij anderen versterken,
neem ons allen mee in uw beweging naar de vrede.
(ds. W.R.v.d.Zee)

Midden in de nacht schijnt toch het licht, het licht van Jezus Messias
Broos is ons hopen en kwetsbaar ons geloof, als een aarden kruik, o zo breekbaar.
Maar in onze zwakte voltrekt zich Gods kracht, zijn wijsheid is het dwaze van het kruis.
Dus geraken wij wel vaak in het nauw, maar het snijdt ons de adem niet af.
Ook zijn wij dikwijls verlegen om raad, maar radeloos hoeven we niet te zijn.
Zelfs worden wij soms heel heftig vervolgd, maar nimmer ten diepste verlaten.
Al slaan de brutalen op aarde ons neer, wij raken voor God nooit verloren.
Zo dragen wij voelbaar de dood van de Heer in ons mee,
zo zal ook zijn leven zich voelbaar in ons openbaren.
Midden in de nacht schijnt toch het licht, het licht van Jezus Messias.
(Naar 2 Corinthiërs 4:6-11, Uit “Een verschil van dag en nacht”, N. Schuman)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 14 - Brunei, Maleisië en Singapore

Voorbeden: Week 14

Inheemse Vrouwenconferentie in Maleisië

Dank voor:
•De verbazingwekkende diversiteit van het leven. Nergens anders worden zoveel planten en dieren aangetroffen als in deze landen.
•De groeiende economie en meer kansen voor de werkgelegenheid.
•De religieuze en culturele diversiteit en de vele tradities in Singapore, waar mensen samen het lichaam van Christus vormen.
Bid voor:
•Religieuze groepen die onderdrukt worden, ondanks officiële vrijheid van godsdienst.
•Chinese inwoners van Brunei, die het burgerschap wordt geweigerd en die worden gediscrimineerd.
•De armen van Brunei, dat zij toegang krijgen tot de nodige middelen om in hun levensonderhoud te voorzien.
•Vrede tussen de vele etnische groepen binnen deze landen.
•De bescherming en bevordering van de vrijheid van godsdienst.
•Politieke hervormingen en democratisering in Maleisië.
•Het respectvol gebruik van natuurlijke hulpbronnen en duurzame praktijken.
•Vrouwen, die in sommige van deze landen worden behandeld als tweederangs burgers.

Wereldwijd gedenken: Week 14


Markt in Brunei

Brunei, Maleisië en Singapore

Heer, wij bidden voor de aarde, uw schepping,
waar kinderen de straat op worden gestuurd
en moeten vechten om te overleven.
Waar meer geld wordt gebruikt voor wapens en
vernietiging dan voor de bestrijding van ziekte en honger.
Waar het verwerven van materiële zaken
een obsessie is geworden en de waarde van
een mens wordt gemeten naar zijn bezit.
Waar de lucht, bomen en zeeën worden
aangetast en kortzichtige gulzigheid
ons milieu bedreigt. Kom Heilige Geest,
vernieuw de hele schepping.(Uit Maleisië)

Het Sultanaat Brunei is een traditionele islamitische monarchie. In deze kleine staat – in het noordwesten van Borneo – is van democratie geen sprake. De onvrijheid is groot en er heerst een strenge censuur. In Maleisië was tot voor kort een groot deel van het land bedekt met oerwoud, waarin inheemse stammen woonden. Dit woud werd in zo’n hoog tempo gekapt, dat een zeer groot deel is verdwenen. Tal van organisaties hebben daaraan een halt toegeroepen. Een opleving van het fundamentalisme leidde in Maleisië tot het ontstaan van een interreligieuze organisatie, waarin boeddhisten, hindoes, christenen, sikhs en de Christelijke Federatie van Maleisië zijn vertegenwoordigd. De Federatie bestaat uit de Rooms Katholieke Kerk, de Evangelische Kerken en de Raad van Kerken in Maleisië. Samen hebben zij tot taak de rechten van de minderheidsreligies te bewaken. De republiek Singapore is één van de Aziatische landen met het hoogste inkomen per hoofd van de bevolking.

Wij danken en bidden met woorden van een zakenman uit Maleisië:

Dank zij U, o Heer, voor uw zegen over ons land;
voor alle rijke schatten in de aardbodem en in de zee.
Voor tolerantie tussen de verschillende rassen.
Voor de vrijheid om uw heilige Naam te mogen vieren.
Maar Heer, bewaar uw kinderen ervoor alleen die nood te lenigen
die geen offers vraagt. Help uw kerk een blijde boodschap
aan de armen te brengen en bewogen te zijn met hen die in duisternis leven.


Gouden tempel in Maleisië

Heer, schenk ons de kracht om de structuren van
onrecht, die mensen onderdrukken, te ontmantelen.
Om te werken aan de bevrijding van ons allen die
gevangen zitten in een web van hebzucht,
egoïsme en gierigheid.
Om de waardigheid te herstellen van de vertrapten,
de zwakken en de lijdenden.
Schenk ons de moed om de handen ineen te slaan
met zwakken en geringen.
Schenk ons uw genade zodat wij nieuwe mensen
worden in uw Zoon Jezus Christus.
(Uit Maleisië)

Op een groot videoscherm in Kuala Lumpur wordt stilgestaan bij de passagiers (en hun naasten) van het vliegtuig dat op 8 maart 2014 verdween: "Onze gedachten en gebeden gaan uit naar de passagiers, de leden van de crew en families, van allen aan boord van de MH370 Malaysian Airlines". (Foto AFP)

Laudate omnes gentes - laudate Dominum

Looft al gij volken - looft de Heer... (Taizé)

 


↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2020   Leden   Lid worden?