.
011916

Week 17: 21-27 april 2019

21-22 april 2019 - Pasen

22 april 2019 - Dag van de Aarde

 

Kerkelijk jaar - Pasen

De vrouwen bij het lege graf...De mannen zeiden tegen hen: 'Waarom zoeken jullie de Levende onder de doden? Hij is niet hier, Hij is uit de dood opgewekt.' (Lucas 24)
Uw wil geschiede - 'De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en Hij is aan Simon verschenen'. (Lucas 24:34)
Voor meer over 'Uw wil geschiede', zie pag.2 "Het Onze Vader in het kerkelijk jaar"

1e zondag van Pasen - Viering van de opstanding: Paasmorgen – Dit is de dag die de Heer gemaakt heeft, laten wij blij zijn en ons daarover verheugen (Psalm 118:24).
Als ik ontwaak dan ben ik nog bij U.
Gij omgeeft mij van achteren en van voren
en Gij legt uw hand op mij. (Psalm 139)

Gebed bij deze zondag:
God van Jezus uw mens, van al zijn aanrakingen, van zijn opwekkende woorden,
van zijn sterven voor ons, van zijn levensgeest in ons hart,
U roepen wij aan: Heer ontferm U, blijf aanwezig, schud ons wakker,
maak ons levend, houd ons vast, want U bent onze hoop en U alleen,
voor nu en voor altijd, door Jezus uw Paasmens.
(ds. W.R. van der Zee)

2e Paasdag - De Emmaüsgagers. Toen Hij met hen aanlag, nam Hij het brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden zij hem. Maar Hij werd onttrokken aan hun blik. (Lucas 24:30-31).
 
Zij zochten Jezus bij het open graf,
zoals ook nu de Heer nog vaak gezocht wordt
bij de doden;
en in de tuinman hadden zij Hem niet herkend.
Maar toen Hij zei: 'wie zoeken jullie hier',
herkenden zij zijn stem, die sprak:
'Ik ben het en Ik leef'.
(AnnaW)


Daar juicht een toon, daar klinkt een stem...

Paasvuur

Pasen is het oudste christelijke feest waarin we verbonden zijn met het Joodse Paasfeest; Pasen is afgeleid van het hebreeuwse Pesach - voorbijgaan, een herinnering aan het voorbijgaan van de doodsengel in de nacht vóór de uittocht uit Egypte.
Pasen is van alle tijden en plaatsen. De eerste verschijningen van Jezus na zijn opstanding, eerst aan de vrouwen in de hof van Jozef van Arimathéa en gevolgd door andere verschijningen: op de weg naar Emmaüs, aan de oever van het meer van Galilea en op de Olijfberg, hebben er toe geleid dat christenen uit zeer uiteenlopende tradities en culturen de herinnering aan de universele betekenis van de opstanding levend houden door een openlucht ritueel. Op veel plaatsen worden de eerste Paasgroeten buiten de deur uitgewisseld en zo komt in een eenvoudig ritueel vanuit verschillende delen van de wereld de universele betekenis van het Paasgeloof tot uitdrukking. Voor hen die gewend zijn elkaar op Paasmorgen buiten te begroeten, staat het verhaal van de Emmaüsgangers model. (With all God’s people, Genève.)

2e Paasdag
Christus, onze Heer verrees, halleluja!
Heilge dag na angst en vrees, halleluja!   
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja!      
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!
(LB 624, Paashymne)

 


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 17 - Djibouti en Somalië

Voorbeden: Week 17

Somalië: vluchten voor de honger - (Oxfam-Novib, 2012)
Dank voor:
•Degenen die in deze landen blijven om anderen bij te staan temidden van grote problemen.
•Christelijke hulporganisaties, die Somalië niet opgeven, zelfs wanneer ze worden blootgesteld aan allerlei gevaren.
•Christenen die volharden, ondanks hun kleine minderheid.
•Elk klein teken van vooruitgang in de richting van herstel van de regering in Somalië.
Bid voor:
•Vrede in Somalië, voor het land en zijn bevolking; dat de clans en de militaire leiders de verwoestingen mogen betreuren.
•De honderdduizenden Somalische vluchtelingen over de hele wereld, en voor vluchtelingen uit Eritrea en Ethiopië die gevlucht zijn naar Djibouti.
•Mensen die lijden aan ondervoeding in het zicht van de hongerdood.
•Degenen die geen schoon water hebben om te drinken, en hen die lijden aan vermijdbare ziekten en infecties.
 

Wereldwijd verbonden: Week 17

Djibouti-stad is de hoofdstad van Djibouti. Het is de grootste stad van het land en wordt de Parel van Tadjouri genoemd.De haven is de belangrijkste zeehaven voor de in- en uitvoer voor het naburige Ethiopië.
Djibouti en Somalië
 
Twee etnische groepen, de Issa van Somalische origine en de Afar van Ethiopië vormen een belangrijk deel van de bevolking in Djibouti, die door de vluchtelingenstroom uit beide landen nog aanzienlijk is toegenomen. Djibouti heeft getracht te bemiddelen in het conflict tussen de twee buurlanden, helaas zonder veel resultaat.
Islam is de staatsgodsdienst. Historisch aanwezige kerkgemeenschappen worden wel getolereerd. Het autocratische regime wil de banden met het westen immers niet op het spel zetten. Maar de niet-traditionele kerken krijgen geen mogelijkheden tot samenkomst.
Het zwaarst is de vervolging voor christenen met een moslimachtergrond. (Open Doors)
 
Somalië is het armste land ter wereld, waar in de algehele destructie en anarchie mensen elkaar hebben afgeslacht en anderen stierven door honger.
Het Oost-Afrikaanse land staat nummer 1 op de internationale ranglijst van falende staten en kampt met wetteloosheid, een niet-functionerende overheid, terrorisme, piraterij, misdaad en een opstandige bevolking.(Kerk in Actie, 2014)
De Christelijke Kerk in Somalië werd getolereerd, maar evangelisatie was niet toegestaan.
 
Wij gedenken met woorden uit Somalië:
 
Moge God in zijn ontferming, jou,
in de blindelings verzengende gloed
van de wind, die de pijnlijke keel
schor maakt en het vlees uitdroogt,
de boom laten vinden, wiens grote takken
beschutting en schaduw schenken.
O Heer, breng ons de eenheid die U ons heeft beloofd,
niet morgen of de dag erna, maar vandaag nog. (Uit Afrika)


Jesaja 30:15
...in stilheid en vertrouwen zou je kracht zijn...


U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion... Psalm 65

 
 
Jubilate Deo omnistera. Servite Domino in laetitia. Alleluja, alleluja, in lautitia. Alleluja, alleluja, in laetitia. Jubelt aard' en hemel voor de Heer uw God. Dient de Heer en wees blij, dient Hem en wees blij. Halleluja, halleluja, dient Hem en wees blij. Halleluja, halleluja, dient Hem en wees blij.

Kinderen in Mogadishu (Somalië) wachten op voedsel. In Somalië werken Icco en Kerk in Actie voor de hulpverlening samen met een lokale hulporganisatie. (Foto: Marino Jansen, 28 juli 2011)

Geloven in de duurzaamheid van wat goed is

De zegen voor de wereld: Wat voor vreselijke dingen er ook met je gebeuren: het is nooit het einde, maar altijd een nieuw begin. (Rikko Voorberg in 'de Verwondering', 24 april 2016)

 

Blijf niet staren op wat vroeger was,
sta niet stil in het verleden; Ik, zegt Hij,
ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen,
zie je het niet? (Jesaja 43:18)
 
Er staat door heel de Schrift dat de Naam over ons is uitgeroepen. Dat is in één zin
het hele verhaal. Zeggen dat de Naam over je is uitgeroepen, betekent, dat je die naam
aanvaardt als je levensbeginsel, je uitgangspunt, de weg die je wilt gaan. Dat betekent dat je lankmoedig en vol ontferming zou willen leven. Niet vanuit het kwaad dat aan je is geschied, het onrecht dat je is aangedaan, maar vanuit vergeving: dragend ongerechtigheid, wegdragend zonde. Maar hoe kan dat?  Dat moet je eens proberen vanuit mensen die gemarteld zijn, waarover wij regelmatig gedetailleerde berichten ontvangen, die toch niemand zonder huivering kan lezen.
Leven in deze Naam zou zijn: dat niet wraak, niet verbittering, maar vergeving je levensbeginsel is, de grondslag van je denken over deze wereld en van je omgang met mensen. Maar ook: dat je niet denkt en doet vanuit het kwaad dat je zelf hebt gesticht, alsof dat eeuwig van kracht en onuitroeibaar zou zijn. En dat je niet denkt en doet vanuit de mislukkingen die je deel zijn, of vanuit schaamte en schuldgevoel; dat je al je eigen tekortschieten en dat van anderen niet verrekent in je hoop op de toekomst, zodat er niets overblijft dan cynische passen op de plaats en angst.
Dus: dat je niet blijft staren op wat vroeger was; dat je gelooft in de duurzaamheid van wat goed is; dat je je intuïtie van recht en onrecht trouw blijft.
(Huub Oosterhuis, in 'Niets is onmogelijk')
 

 


Dag van de Aarde

Dag van de aarde - Internatonal Earth Day - 22 april

Sinds 1970 wordt overal ter wereld op 22 april de Dag van de Aarde gevierd, ofwel International Earth Day. Met allerlei activiteiten in het kader van een beter milieu en meer respect voor de Aarde. In Nederland worden er sinds 2005 activiteiten op die dag georganiseerd. Maar zo grootschalig als in Amerika is het hier (nog) niet. Hoogste tijd om daar verandering in te brengen.
(Yvonne Koop
)

 ↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2019   Leden   Lid worden?