.
037446

Week 18: 26 april 2020 - 2 mei 2020

26 april 2020: Misericordias

Regio: Ethiopië en Eritrea

 

Kerkelijk jaar - Misericordias Domini

Zondag van de Goede Herder - 3e zondag van Pasen
Eeuwige God, vroeg in de morgen prijzen wij
uw heerlijkheid.
Vernieuw ons en schenk ons de frisheid
van morgenbloemen.
Open onze innerlijke ogen, zoals de zon nieuw
licht verwerft uit de duisternis van de nacht.
Bevrijd ons van knechtschap.
Geef ons de vleugels van de vrijheid, zoals
de vogels aan de hemel om een nieuwe reis
te beginnen.
Geef gerechtigheid als een machtige stroom,
die vloeit zoals de dagen in elkaar overvloeien.
Wij danken U voor het geschenk van
deze morgen en een dag van werken met U.
(Masao Takenaka, Japan)
 
1. De aarde is vervuld van goedertierenheid,
van goddelijk geduld en goddelijk beleid.
2. Gods goedheid is te groot voor het geluk
alleen, zij gaat in alle nood door heel het
leven heen.
3. Zij daalt als vruchtbaar zaad tot in de
groeve af omdat zij niet verlaat wie toeven
in het graf.
4. Omdat zij niet vergeet wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed zal goede aarde zijn.
5. De sterren hemelhoog zijn door dit zaad
bereid als dienaars tot de oogst der
goedertierenheid.
6. Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord,
de Heer, valt in de voor des doods, valt in de aarde neer.
7. Als Gij die God bemint en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht.
 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel – 3e bede van het Onze Vader -  En dit is de wil van Hem die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. (Johannes 6:39)
Als je één keer begrijpt waarom je hier op aarde bent (wat Gods wil is met jou)
dan is het niet meer zo moeilijk om je lot te aanvaarden.
In ziekte en in gezondheid bidden wij tot U, o Heer, wees ons nabij.
Maak ons bewust van de pijn en zorgen van anderen, dat wij elkaar helpen.
Laat ons gezond worden naar lichaam en ziel, zolang wij leven. Amen.
(Sonne und Schild, 28-7-2015)
 
"Er wordt enorm geconcurreerd in de wereld. Als je niet met elkaar samenwerkt zal de concurrentie winnen. Maar als je kunt leren om samen te werken, zul je samen winnen en samen de vruchten plukken van die overwinning." (Maria Fontaine in 'Motto's for Succes')
 
3e Zondag van Pasen - Misericordias Domini – Zondag van de Goede Herder – naar de eerste woorden van de ingangspsalm:  Van de trouw van de Heer is de aarde vervuld. Door het woord van de Heer is de hemel gemaakt, door de adem van zijn mond het leger der sterren. 
(Psalm 33:5a en 6)
 
Zondagsgebed:
Grote en goede God, voeg ons bij al diegenen die zich in U verheugen
en laat ons samen in alle bescheidenheid en in alle vrijmoedigheid
de weg gaan waarop uw herder ons voorgaat.
Gij die onze Herder zijt, als Gij ons niet zoekt zijn wij verloren,
als Gij ons niet bijeenhoudt verliezen wij elkaar,
als Gij ons niet leidt lopen al onze wegen dood;
ontferm U over ons, spreek ons toe, haal ons bijeen,
toon ons de weg, blijf onze Herder. (ds. W.R.v.d.Zee)

Taizé - Misericordias Domini


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 18 - Ethiopië en Eritrea

Voorbeden: Week 18

Ethiopië met de hoofdstad Addis Abeba en Eritrea aan de kust van de Rode Zee

Dank voor:
•Het getrouwe getuigenis van Ethiopische en Eritrese christenen.
•Oude tradities en nieuwe mogelijkheden om het geloof in de verrezen Christus te verkondigen.
•Hen die de armen en de hongerigen dienen.
•Injera (Ethiopisch brood) en de heerlijke saus voor vlees en groenten.
Bid voor:
•Regeringen, dat zij worden gekenmerkt door vrede en gerechtigheid.
•De grensoverschrijdende geschillen, dat zij met diplomatieke middelen in plaats van geweld worden beslecht.
•Nieuwe bronnen van voedsel en drinkwater die betaalbaar kunnen worden ontwikkeld.
•Medisch personeel dat wordt opgeleid in klinieken om beschikbaar te zijn voor de mensen.
•Vluchtelingen en degenen die uit hun huizen en dorpen zijn verdreven.
•Mensen die lijden aan aids, tuberculose en andere ziekten en die geen toegang hebben tot medische zorg.

 

Wereldwijd verbonden: week 18

Uit de liturgie van de Ethiopisch-orthodoxe kerk
 
Zend Heer uw licht en uw gerechtigheid.
Open ons hart en verstand.
Geef ons kracht om te volharden
in aandacht voor uw boodschap,
zodat wij vruchtdragen,
niet spaarzaam en benepen,
maar dertig-, zestig- en honderdvoud
en vergeef ons onze zonden,
zodat wij uw koninkrijk waardig mogen zijn.
(Uit: 'With all God's people', WCC)
Meer dan 2000 kerkleiders waren in 2015 in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba bijeen om na te denken over de noodzaak van discipelschap voor de groeiende kerk in Afrika.
 
Kinderen van Ethiopië

 Eritrea en Ethiopië
 
Eritrea is een land in het oosten van Afrika. Het land was  enkele decennia een provincie van Ethiopië, maar is sinds 1991 onafhankelijk en in 1993 ook bij de VN erkend als onafhankelijk land; omdat het o.a. Ethiopië afsnijdt van de Rode Zee, blijven de spanningen tussen beide landen voortduren. In 1991 eindigde de onafhankelijkheidsoorlog met een overwinning van de Eritrese rebellen over het Ethiopische regeringsleger. In 1993 stemde een ruime meerderheid van de bevolking voor onafhankelijkheid en is Isaias Afewerki president van Eritrea. In 1998 brak een nieuwe grensoorlog met Ethiopië uit (de Eritrees-Ethiopische Oorlog), waaraan op 12december 2000 onder auspiciën van de VN een einde kwam. Sindsdien is in het grensgebied een VN-vredesmacht gestationeerd. In 2009 stelde Human Rights Watch de mensenrechtensituatie in Eritrea aan de kaak. Volgens HRW wordt op grote schaal gemarteld, worden duizenden onder slechte omstandigheden opgesloten en wordt op grote schaal dwangarbeid toegepast. 


Vrouw met kind in Eritrea (foto: ZWO)

 Ethiopië is het oudste onafhankelijke land van Afrika, met de langst opgetekende geschiedenis ter wereld.De Ethiopisch Orthodoxe Kerk is een volkskerk met veel aandacht voor liturgie, die van dag tot dag wisselt. Daarnaast zijn er Protestantse en Rooms Katholieke Kerken, ontstaan door zending en missie. De verhouding tussen nieuwkomers en de Ethiopisch Orthodoxe Kerk is altijd gespannen geweest. Vooral de Protestantse kerken hebben te lijden gehad van de repressie: kerkleiders verdwenen, werden gevangen gezet en sommigen vermoord. Na de revolutie (na de onafhankelijkheid in 1976) zijn er veel huisgemeenten ontstaan en groeide de kerk tegen de verdrukking in.

Ethiopië, foto: Benno Neleman, Cordaid
Wij gedenken met woorden uit de Ethiopisch-orthodoxe liturgie:
 
Gedenk, Heer, de regenbuien, de zeeën en
rivieren en geef uw zegen.
Gedenk, Heer, de zaden en de vruchten van
ieder jaar opnieuw, en geef zegen en overvloed.
Gedenk, Heer, het welzijn van uw heilige kerk
en van alle steden en landen.
Gedenk, Heer, uw gelovigen, vaak arm en
verdrukt, ontferm U over hen en houd hen
overeind in het ware geloof; laat uw geest
in hen wonen door onze vreugde om U en
de liefde van mensenkinderen.
Gedenk, Heer, de armen onder uw mensenkinderen.
Kom tot hen in uw barmhartigheid en genees hen met uw ontferming.
Gedenk, Heer, onze vaders en broers, die onderweg zijn om handel
te drijven, en breng hen veilig en in vrede weer thuis.
 

Cantate Domino - G.F. Händel - SYC Ensemble Singers

Cantate Domino in B♭– SYC Ensemble Singers
 

Gebed van John F. Taylor uit "Weent niet over mij"

 
Meditaties over kruis en opstanding
O Heer onze God,
wiens glorie over ons heeft geschenen
in het gelaat van Jezus Christus,
en wiens wezen aan ons bekend is gemaakt
in het geheim van zijn kruis;
reken ons, zo bidden wij U
tot zijn trouwe volgelingen
voor wie niets van betekenis is
dan het doen van uw wil,
op uw wijze, voor uw wereld,
door dezelfde Jezus Christus onze Heer.
 

 

Kerk in nood - Oost-priesterhulp. Eritrese kerk bloedt door legerdienst en uitwijking. Jarenlang in militaire dienst. Anonieme bronnen binnen de katholieke Kerk in Eritrea hebben zich tegenover ‘Kerk in Nood” beklaagd dat de Eritrese Kerk personeel verliest als gevolg van de gedwongen dienstplicht. Het wordt steeds moeilijker werken voor de katholieke Kerk in de parochies en in de priesteropleidingen omdat haar personeel vastgehouden wordt in het leger. De diensttijd is niet wettelijk begrensd in tijd zodat ze jarenlang kan duren. De regering overdrijft de oorlogsdreiging en gebruikt ze als grond om dienstplichtigen niet te laten gaan. Velen dienen al 16 jaar in het leger.(29/11/2012)↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2020   Leden   Lid worden?