.
008957

Week 25: 16-22 juni 2019

16 juni 2019: Trinitatis

Regio: Brazilië

 

Kerkelijk jaar - Trinitatis

Heilige Drieëenheid - Russische ikoon
Gebed voor Trinitatis – Drieëenheid
 
Ik dank U, grote God, dat Gij de Vader zijt
die mij te boven gaat, de Zoon die mij terzijde
staat, de Geest die in mij bidt en smeekt.
Gij die uw evangelie tot mij spreekt,
ik roem U als mijn trouwe  Vader.
Ik noem U de geliefde Zoon, ik loof U als
de goede Geest. Gij, Enige, en toch tezamen,
dat is te zeggen in het licht, dat is te zingen in
uw namen, ik loof U want ik heb U lief.
Halleluja, amen. (Jaap Zijlstra)
 
Geef ons heden ons dagelijks brood – Jezus zei tot hen: Ik ben het brood des levens. (Johannes 6:35)
Van de avondmaalstafel halen we de woorden die de grondwoorden zijn, niet alleen van de viering, maar vooral van ons hele bestaan.  Het eerste woord is dankbaarheid. Dankbaarheid dat we er mogen zijn en dat we, ook als het niet zo feestelijk is, er toch niet voor niets zijn. Het tweede woord is verwachting. De verwachting van een toekomst waarin mensen er met elkaar zullen zijn en iedereen genoeg krijgt. En het derde woord is mededeelzaamheid.
Want hoe kan een mens die van God het zijne/hare kreeg, die gelooft in een goede Gever,
zelf geen goedgeefs mens zijn?’(ds. W.R.v.d.Zee)
 
Zondag na Pinksteren - Trinitatis – Feest van de Drie-eenheid - Gods liefde is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken.
(Romeinen 5)
 
Zondagsgebed:
Eeuwige God, het woord van de waarheid en de Geest die heilig maakt
hebt Gij uw wereld ingezonden, zo hebt Gij aan ons bekend gemaakt uw grote geheim,
Uzelf, o God; laat ons spreken en ons handelen gedragen en gedreven worden door de lof en
de aanbidding van U, de drie-enige God, gezegend tot in eeuwigheid. (ds. W.R.v.d.Zee)

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zijt.
(Reginald Heber, vert. Willem Barnard, Gez.457:4 LvdK)
 
Lofprijzing: Ere zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Als in de beginne, nu en immer en van eeuwigheid tot eeuwigheid!
 
Shema - Hoor, Israël
Het Shema kan omschreven worden als de Joodse geloofsbelijdenis. De passage is terug te vinden in Deuteronomium 6:4-9.  Deze passage begint met: Shema Jisraeel (Hoor Israël) en  neemt een zeer essentiële plaats in voor het Joodse Volk. In het Shema wordt de eenheid en uniciteit van God uitgedrukt en bevestigd. Het opzeggen van het Shema wordt twee keer per dag gedaan.
De tekst van het Shema - Deuteronomium 6:4-9
Hoor Israël, Adonai, onze God, Adonai is Eén.
En gij zult Adonai uw God liefhebben met geheel uw hart
en geheel uw ziel en geheel uw vermogen.
En deze woorden, die Ik u heden gebied zullen op uw hart zijn.
En gij zult ze uw kinderen inprenten en erover spreken,
wanneer u in uw huis zit en wanneer u op de weg gaat
en bij uw te ruste gaan en bij uw opstaan.
En gij zult ze als een teken op uw hand binden en
zij zullen tot voorhoofdstekenen tussen uw ogen zijn.
En gij zult ze op de deurposten van uw huis
en op uw poorten schrijven.
Acclamatie:
Hoor Gij van Israël, Gij onze God Gij Een.
Heb ons lief met heel uw hart en ziel.
Uit al uw kracht.
(H. Oosterhuis, in een dienst op 1e Advent)

 


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 25 - Brazilië

Voorbeden: Week 25

Het veranderende gezicht van de landbouw in het zuiden van Brazilië: gewassen geteeld zonder pesticiden (WCC, Genève)
Dank voor:
1. De kracht van de kerk in Brazilië, de leden en leiders van de rooms-katholieke bisdommen, het werk van de nationale Raad van Christelijke Kerken in Brazilië, de Getuigen van de Pinksterbeweging en de Evangelische Christenen, en allen die het evangelie in de favela’s (sloppenwijken) en in de straten verspreiden.
2. Degenen die werken aan de bevrijding van de mensen en aan sociale, politieke en economische rechtvaardigheid.
3. De schoonheid en de biologische diversiteit van het Amazone regenwoud - voor papegaaien en de goudkopleeuwaapjes (een bedreigde soort).
4. Carnaval, als arm en rijk samen dansen.
 
Bid voor:
1. Inheemse volkeren die duizenden jaren hebben geleefd op het land, maar waarvan de manieren van leven zijn bedreigd of geëindigd in naam van ontwikkeling en hebzucht.
2. De honderdduizenden kinderen die gedwongen worden om te leven en te werken op straat: dat zij aandacht krijgen en liefde en tederheid mogen ervaren.
3. Om een einde aan het politieke geweld, marteling en wreedheid door de politie en alle anderen die belast zijn met het welzijn en de veiligheid van de mensen.
4. Landloze boeren die moeite hebben om een leven te creëren voor zichzelf en hun kinderen.
5. Eerbiediging van de mensenrechten.
 

Wereldwijd verbonden: week 25

Basisgemeenschap in Brazilië, (foto: ZWO)
Brazilië
 
Voor Dom Helder Camara:
 
Exorcist
Door jouw woorden hoorde ik de stem van Eén die leeft.
Die niemand afwijst of veracht.
Die in elk mens zijn evenbeeld wil vinden
en duivelen uitbant...
(AnnaW)
 
Brazilië is een groot land, rijk aan mensen, maar ook rijk aan mineralen en grondstoffen en met een moderne industrie. Toch leven velen onder de armoedegrens als gevolg van de ongelijke inkomensverdeling. De speculaties met landbouwgrond hebben ertoe geleid dat slechts een kleine groep een groot deel van het land bezit. Miljoenen landarbeiders hebben niets of te weinig om hun gezin te kunnen voeden. Onder het mom van misdaadbestrijding zijn in Brazilië honderden kinderen vermoord. Kerken hebben programma’s opgezet om de kinderen van de straat te halen. Ook zijn er christelijke basisgemeenschappen door het hele land. Mensen komen er samen om te bidden en hun problemen met elkaar te delen. Het samen lezen van de bijbel stelt hen in staat het goede nieuws voor de armen op een heel concrete manier te aanvaarden. Als ik aan Brazilië denk, denk ik vooral aan de kleine Braziliaanse priester/bisschop Dom Helder Camara, die bekend werd door zijn solidariteit met de armen en zijn strijd tegen onrecht. Hij zei: ”Waarom zou ik op pelgrimstocht naar Bethlehem gaan als ik Christus hier elke dag geboren zie worden?” en ook:
Kijk!
Kijk goed om je heen: vanaf de miljoenen sterren aan de hemelen
tot aan de stenen, het water, de dieren en de planten,
loop je temidden van wezens zonder stem.
Kijk verder: kijk totdat je het onzichtbare ziet en je zult beven
voor de stilte van de engelen en de stilte van God.
10 oktober 1954 Dom Helder Camera
Dom Helder Camara werd geboren op 7 februari 1909 en overleed op 27 augustus 1999.
Wij gedenken met woorden van deze priester:
 
Heer, een grote schat in deze wereld is de jeugd.
Help de jonge mensen.
Zij zijn de onuitputtelijke rijkdom van de toekomst.
Laat niet toe dat een lichtzinnig leven hen verderft;
dat slechte ervaringen hun ijver smoren.
Bevrijd hen van de ergste van alle gevaren,
dat ze er aan gewend raken uiterlijk jong,
maar innerlijk oud te zijn.
En we bidden voor de talloze sloppenwijken (favela's)
waar het leven hard is en zonder mededogen:
Heer, ontferm U - Senhor, tempidade de nôs -
Christo tempiedade de nôs - Heer, ontferm U over ons - Christus, ontferm U over ons.....
 
Paulo Coelho, Brazilië: 'De strijders van het licht', een handboek
‘Schrijf op: een strijder van het licht heeft een bijzondere verering voor de ogen van een kind, omdat ze de wereld kunnen zien zonder enige bitterheid. Wanneer een strijder van het licht wil weten of een naaste zijn vertrouwen waard is, probeert hij hem te zien door de ogen een kind.’
‘Wat is een strijder van het licht?’ vroeg de jongen.
‘Dat weet je wel,’ antwoordde de vrouw met een glimlach. ‘Het is iemand die in staat is om het wonder van het leven te begrijpen, om tot het einde te strijden voor iets waarin hij gelooft, en dan… de klokken te horen die diep in de zee door de stroming gestreeld worden.’
Hij had zichzelf nooit als strijder van het licht gezien. De vrouw bleek zijn gedachten te raden: ‘Iedereen kan het. En niemand ziet zichzelf als strijder van het licht, hoewel iedereen het is.’
Hij keek naar het schrift, naar de lege bladzijden. De vrouw glimlachte opnieuw. ‘Schrijf’, zei ze.(blz.19)
‘In ieder van ons huist een engel en een duivel. En hun stemmen lijken erg op elkaar. Doet zich een probleem voor, dan draagt de duivel stof aan voor de eenzame gesprekken die we in onszelf voeren, en hij probeert ons te laten zien hoe kwetsbaar we zijn. De engel laat ons nadenken over ons gedrag en soms heeft hij de mond van een ander nodig om zich te manifesteren. Een strijder houdt eenzaamheid en afhankelijkheid in evenwicht.’ (blz.51)

Ik bouw op U, EL 246
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser, niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming. Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
 
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend. En telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning. Ik bouw op U en ga in uwe Naam.
 
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser. Gij voert de strijd, de huld' is U gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan, in rust met U die mij hebt voortgeleid.


(Ernesto Barros Cardoso, Brazilië)

Wonen in Brazilië (Foto: ZWO)
God of Life, prepare our hands for a touch,
a new and different touch.
Prepare our hands for a touch, a touch
of encounter, a touch of awakening,
a touch of hope, a touch of feeling.
Many are the worn-out gestures.
Many are the movements frozen in time.
Many are the useless excuses
just to repeat attitudes.
Give us daring to create new titles of community,
new kinds of affection, breaking away
from old ways of relating, encouraging true,
meaningful ways to move into closeness.
 
God van leven, maak onze handen gereed
voor een aanraking, voor een andere,
nieuwe aanraking.
Maak onze handen gereed voor een touch -
een vleug van ontmoeting, een vleug van
ontwaken, een vleug van gevoel,
een vleug van hoop.
Veel  zijn de versleten gebaren - 
bewegingen, bevroren in de tijd.
Veel zijn de nutteloze excuses die
ons gedrag in stand houden.
Geef ons durf om nieuwe woorden
van gemeenschap te leren,
nieuwe vormen van genegenheid te
ontwikkelen en oude te doorbreken.
Geef ons durf om echte en zinvolle
aanrakingen te stimuleren en elkaar
te helpen oefenen in nabijheid.

 

Ik bouw op U - EL 246tekst: E.G. Cherry, melodie: J. Sibelius. Oorspronkelijke titel: 'Be still my soul'. Voor liedtekst zie hierboven
 

 


↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2019   Leden   Lid worden?