.
037043

Week 19: 3-9 mei 2020

3 mei: Jubilate

4 mei: Dodenherdenking

5 mei: Bevrijdingsdag

Regio: Soedan, Zuid-Soedan en Oeganda

 

Kerkelijk jaar - Jubilate

 
1. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig en hoe onzegbaar ons nabij.
Gij zijt gestadig met ons bezig, onder uw vleugels rusten wij.
2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden, niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo menslijk in ons midden, dat Gij dit lied wel zult verstaan.
3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven, dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.
4. Gij zijt in alles diep verscholen, in al wat leeft en zich ontvouwt.
Maar in de mensen wilt Gij wonen, met hart en ziel aan ons getrouwd.
5. Heer, onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig waar ook ter wereld mensen zijn.
Blijf zo genadig met ons bezig, tot wij in U volkomen zijn.
(LB 275, H. Oosterhuis)
 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel – 3e bede van het Onze Vader - Looft de Heer, al zijn heerscharen; gij dienaren die zijn wil volbrengt. (Psalm 103:21)
 
Vierde zondag van Pasen – Jubilate – Juicht -Juicht voor God, gij ganse aarde, zingt de eer van zijn Naam, verheerlijkt Hem met een lofzang. (Psalm 66)
 
Zondagsgebed:
Laat uw volk, o God, door U vernieuwd en verjongd, U altijd verhogen
en geef dat wij, door U verheven tot kinderen van U,
met hoop en blijdschap uw toekomst tegemoet gaan.
O God, een wereld is voor ons open gegaan, een wereld
met al zijn schaduw en schemer gezet in de zon van uw heil;
zend ons die wereld in, o God, als opgewekte mensen,
met nieuwe ogen en nieuwe oren. (ds. W.R. v.d. Zee)
 
Een verhaal voor zondag Jubilate
Moeder Ursula, mijn onderwijzeres in de 5e klas van de nonnenschool, had me om een boodschap gestuurd. Ik nam de langst mogelijke route, door alle gangen, via de crypte van de kapel de trap op naar het kerkportaal. Daar hoorde ik tot mijn verbazing een onbekende mannenstem die in het latijn de hoogmis zong.
Het Gregoriaanse gezang kwam er zo krachtig uit dat ik in verwondering stil bleef staan. Het altaar en de kerkbanken waren leeg, maar de bariton vulde de hele ruimte. Ik liep onder de galerij door en beklom de smalle wenteltrap die naar de klokkentoren leidde, heel voorzichtig om de treden niet te laten kraken. Bij het bankje van het orgel, tegenover het altaar, stond een haveloze man met gesloten ogen uit volle borst de hoogmis te zingen. Hij droeg een dikke zwarte jas die zo lang was dat hij bijna een soutane leek. Een wollen muts hield hij in zijn gevouwen handen. Aan het einde van het gezang opende hij zijn ogen, alsof hij de laatste tonen wilde zien opstijgen. De vloer kraakte even onder mijn voeten, en betrapt draaide de man zich om.
'Bent U misschien de nieuwe priester?' vroeg ik hem. 'Nee' zei hij. 'Ik wou alleen wat voor God zingen, als die er nog is.' Hij liep naar de trap en ik zag dat hij rooddoorlopen ogen had en een stoppelbaard. 'Er gebeuren zulke vreselijke dingen op aarde,' zei hij toen hij langs me liep. 'Ik wou Hem gewoon even opbeuren'. Hij stond stil en draaide zich naar me om. 'Alles is net zoals het was', zei hij, 'ik heb niets aangeraakt'.
Toen hij weg was bedacht ik dat hij het daarmee bij het verkeerde eind had; het was toch anders...(Jera Osborne, met dank aan ds. P.van Dijk)
 

Taizé-lied: Jubilate Deo


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 19 - Soedan, Zuid-Soedan en Oeganda

Voorbeden: Week 19

Kinderen die touwtje springen in Zd.Soedan (foto WCC Genève)
Dank voor:
•Degenen die werken aan vrede voor het Soedanese volk.
•De vluchtelingen die naar huis kunnen terugkeren.
•Internationale hulporganisaties en allen die zorgdragen voor vluchtelingen.
•Vredestichters die werken aan het vinden van oplossingen voor de divisies van Soedan.
•Degenen die streven naar het einde van de burgeroorlog in Uganda.
•De inzet van de Oegandese regering om de aids-epidemie onder controle te krijgen.
 
Bid voor:
•Een einde aan de bombardementen op onschuldige burgers door de Soedanese regering.
•Een rechtvaardige oplossing voor de conflicten tussen Soedan en Zuid-Soedan.
•De verdeeldheid tussen etnische en religieuze groepen door burgeroorlogen en geweld.
•Vluchtelingen in en in de buurt van Darfur.
•Groepen als de Bantoes, Meloet en Adariyal die ontheemd zijn en verdreven uit hun dorpen door olie-onderzoek in hun gebied.
•Een einde aan de corruptie in openbare ambten, zodat overheden beter hun volk kunnen dienen en de publieke middelen ten goede zullen komen aan allen en niet aan enkelen.
•Mensen die lijden aan HIV en AIDS, met name kinderen die wees zijn geworden door de ziekte.
•Oeganda en zijn buren om een einde aan het geweld van de LRA en dat zij mogen komen tot een open partnerschap en duurzame vrede.
 

Wereldwijd verbonden: Week 19

Sinds op 15 december van 2013 gevechten uitbraken in Juba heeft het geweld zich met zorgwekkende snelheid door Zuid-Soedan verspreid.
Soedan - Zuid-Soedan en Oeganda
 
O God, onze Schepper en Verlosser, red het volk
van Soedan; geef hen die honger hebben te eten;
geef hen die lijden kracht om te dragen en
geef aan allen vrede en een veilig huis. 
(Christenvrouw uit Soedan)
 
Vergeten oorlog in Soedan
In Soedan was het de afgelopen vijftig jaar vrijwel voortdurend oorlog. Het zuidelijke deel van Soedan, voornamelijk bewoond door christenen en aanhangers van traditionele Afrikaanse religies, wilde zich afscheiden van het noordelijke deel, voornamelijk bewoond door meer Arabisch georiënteerde moslims. Het noorden had het zuiden jarenlang onderdrukt en uitgebuit. Dit vooral omdat de grootste olievoorraden zich in het zuiden bevinden. Honderdduizenden vonden de dood in de strijd. Sinds enkele jaren is er een breekbaar bestand. De bevolking van Soedan bestaat uit veel etnische groepen met een duidelijk verschil tussen het Arabische noorden en het zuiden, dat cultureel bij Oost-Afrika thuishoort. Binnen- en buitenlandse rampen, zoals een vloedgolf van vluchtelingen uit buurstaten, hongersnood en burgeroorlog, maakten Soedan tot een armoedzaaier. Christenen worden in dit land al sinds jaar en dag gediscrimineerd. Sinds er een fundamentalistische groep aan de macht kwam, is de onderdrukking uitgelopen op een regelrechte volkerenmoord. Een strijdmacht van Soedanezen, Iraniërs, Irakezen en Palestijnen hebben de Noeba-bergen “etnisch” gezuiverd.
 
Vergeten oorlog in Soedan (foto RvK)
Crisis in Zuid-Soedan:
Zuid-Soedan is 's werelds nieuwste land en ook één van de armste landen ter wereld. In december 2013 braken er gevechten uit tussen overheidsmachten en rebellerende groeperingen. Een jaar na het begin van het conflict zijn bijna 2 miljoen mensen ontheemd geraakt: ze hebben dringend voedsel, medische hulp en veiligheid nodig. Baby’s van vijf maanden die sinds hun geboorte nauwelijks zijn aangekomen. Mensen die waterlelies, plantenwortels en gras eten om te overleven. Dit is de werkelijkheid van de crisis in Zuid-Soedan. Stichting Vluchteling startte op 3 juli 2014 een campagne om de Zuid-Soedanezen te helpen. (Bron: Stichting Vluchteling, 3-7-2014)
Ter gelegenheid van Wereldvluchtelingendag werd in 2015 in Utrecht een conferentie gehouden over het creëren van veilige routes (Safe Passages) voor vluchtelingen.
In een verklaring riep ds. Arjan Plaisier op om vluchtelingen als onze naaste te zien: “wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid door wereldwijd niet weg te kijken, maar hulp te bieden, ook aan gebieden als Zuid-Soedan.”
Ook Oeganda, dat lange tijd bekend stond als de “Parel van Afrika” heeft de laatste jaren veel moeten doorstaan en werd vooral zwaar getroffen door de ziekte aids. Veel wordt hierbij gevraagd van de kerken, zowel bij de opvang van aidspatiënten als bij voorlichting en preventie. In 1964 verenigden de Rooms Katholieke Kerk en de Presbyteriaanse Kerk van Oeganda zich in de Christelijke Kerkenraad. Gedenken wij met woorden van een gebed uit Oeganda, in hun zorg om de uitbreiding van aids en/of een uitzendings- en zegengebed uit Oeganda:
 
God, geef ons vrede, die op gerechtigheid en vrijheid berust.
Help uw kerk werktuig van verzoening te zijn,
en zegen allen die vrede stichten.
(Soedanese Christenraad)
 

O Lord, hear my prayer, O Heer, hoor mijn gebed...


Oeganda (foto ZWO)

ehoed ons, o Heer voor paniek als de crisis in ons leven toeslaat.
Help ons te begrijpen, dat U ons niet altijd voor problemen,
ziekte en pijn kunt behoeden, maar wek in ons het vertrouwen,
dat U altijd bij ons wilt zijn, in alle ziekte en pijn.


Ga heen in de wereld in vrede, ziende op Jezus,
door onze overtredingen verwond,
maar in glorie verrezen uit de dood.
Draag uit in jullie levens de liefde, vreugde en vrede,
die Hem en zijn volgelingen kenmerkten.
Zo moge de zegen van God, Vader, Zoon en Heilige Geest
zijn met jullie allen. 

Een vrouw in haar winkel in een vissersdorp aan het Victoriameer in Oeganda. (foto: WCC)

 

Zuid-Soedan, 's werelds nieuwste land, is ook een van de armste landen ter wereld. In december 2013 braken er gevechten uit tussen overheidsmachten en rebellerende groeperingen. Éen jaar na het begin van het conflict zijn bijna 2 miljoen mensen ontheemd geraakt: ze hebben dringend voedsel, medische hulp en veiligheid nodig. Baby’s van vijf maanden die sinds hun geboorte nauwelijks zijn aangekomen. Mensen die waterlelies, plantenwortels en gras eten om te overleven. Dit is de werkelijkheid van de crisis in Zuid-Soedan. Stichting Vluchteling start vandaag een campagne om de Zuid-Soedanezen te helpen. (Stichting Vluchteling, 3-7-2014) Vluchtelingenhulp giro: 999. - woensdag 2 september 2015: De Protestantse Kerk in Nederland laat in een verklaring weten geschokt te zijn over de vele bootvluchtelingen die hun leven verloren in hun poging Europa te bereiken. Ds. Arjan Plaisier roept erin op om vluchtelingen als onze naaste te zien. “Wij doen een beroep op ieders besef van medemenselijkheid om vluchtelingen niet te vergeefs aan te laten kloppen op onze deur.”

Schubert: Impromptu, Piano recital door Olga Jegunova

Morgengebed

Onze Helper is de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft.
Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk dat zijn hand begon.
Dank zij U, o Heer, voor bewaring in de nacht, voor eten en drinken, voor gezondheid en kracht.
Zegen ons Heer, op deze dag.
Zegen ons eten, zegen ons samenzijn. Zegen ook het werk van onze handen.
Ontferm U over ons en wees ons genadig.
Ontferm U over onze kinderen en hun gezinnen.
Heer, ontferm U over deze wereld en al uw mensenkinderen.
En schenk ons het morgenrood van uw genade.
leer ons te prijzen al uw grote daden.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen;
o God, bescherm ons in ons onvermogen.
Voor alle zegeningen, Heer, geteld en ongeteld,
geweten en vergeten,
zij U de dank en de eer.
Heer, in uw handen bevelen wij ons leven en onze geest.
Amen.

Middaggebed

Heer, alles wacht op U vol hoop. Alle levenden vragen U om voedsel.
Keert Gij U af, zij worden angstig, neemt Ge hun adem weg, zij sterven en vallen terug in het stof.
Maar zendt Gij uw Geest, zij worden herschapen.
Gij geeft de aarde een nieuw gezicht. (Psalm 104)
Zegen deze maaltijd, Heer en gedenk ons in uw liefde.
In de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, Amen.
Onze Vader die in de hemel zijt,
uw Naam worde geheiligd,
uw koninkrijk kome,
uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.

Avondgebed

Blijf bij ons Heer, want het wordt avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij heel uw kerk.
Aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons als over ons komt de nacht van beproeving en angst;
de nacht van twijfel en aanvechting;
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid.
En leid ons van de dood naar het leven,
van onwaarheid naar waarheid.
Leid ons van vertwijfeling naar hoop, van angst naar vertrouwen.
Leid ons van haat naar liefde, van oorlog naar vrede.
Vrede vervulle ons hart, onze wereld, het heelal.
Amen.
Onze Vader, die in de hemel zijt.....


4 mei - Dodenherdenking

Kapel ereveld Loenen; op 18 oktober 1949 werd de kapel door Prinses Wilhelmina geopend.
Kapel ereveld Loenen
 
Centraal op dit ereveld bevindt zich een kapel. In deze kapel staat een eikenhouten schrijn met 42 gedenkboeken. In deze boeken staan de namen van circa 125.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers waarvan de graflocatie niet bekend of niet aanwijsbaar is. Op deze manier worden deze personen toch herdacht. De opzichter van het ereveld slaat iedere dag een pagina van een boek om. Aan de wand van de kapel hangt een bord met de namen van de Engelandvaarders die zijn omgekomen. Velen van hen stierven onderweg en hebben een zeemansgraf gekregen. Op 18 oktober 1949 werd de kapel door Prinses Wilhelmina geopend.
 
‘Op 2 mei 2016 werd op Nationaal Ereveld in Loenen een nieuwe vorm van herdenken geïntroduceerd. Achter de grafstenen gaan veelal jongeren staan. Verwanten die even oud zijn als het slachtoffer dat in het graf ligt.De oorlogsgravenstichting, die zeventig jaar bestaat, wil zo de oorlogsslachtoffers symbolisch tot leven laten komen. 'Op deze manier hopen we dat mensen zien en beleven hoeveel levens er verloren zijn gegaan en hoe jong die mensen waren. Het is toch echt anders als je uitrekent dat iemand 25 jaar was, dan dat je ziet dat iemand 25 jaar is,' aldus directeur Gel Flieringa van de Oorlogsgravenstichting.(Omroep Gld.)
 
Psalm 43:4 en 5

4. Dan ga ik op tot Gods altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.
 
5. Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen;
mijn hart, wat kwelt gij u zozeer?
Vertrouw op 's Heren welbehagen;
Hij doet weldra de morgen dagen.
Ja, ik zal zingen tot zijn eer:
mijn Redder is de Heer.
(Ad den Besten en Jan Wit)
 
Het 4e vers van deze psalm, “Dan ga ik op tot Gods altaren…”, klonk op 13 maart 1941 in het Oranjehotel, de gevangenis van Scheveningen. Dat was de dag dat 18 mannen uit hun dodencel werden gehaald en op de Waalsdorpervlakte werden geëxecuteerd. Het waren 15 leden van de verzetsgroep de Geuzen en 3 februaristakers uit Amsterdam. Vlak voor ze uit de cel werden gehaald, klonk in een aantal cellen het Wilhelmus. Toen de 18 in een rij in de gevangenis werden opgesteld, zongen ze eerst aarzelend en daarna duidelijk hoorbaar vers 4 van psalm 43.
 
Eén minuut voor vrede
In veel landen, waaronder Nederland, houden mensen dagelijks één minuut stilte voor vrede op wereldwijde schaal. Het is een initiatief van de oecumenische organisatie ‘Jongeren voor een verenigde wereld’. Deze is in 60 landen actief en erkend door de Verenigde Naties.
Zij heeft mensen over de gehele wereld opgeroepen dagelijks om 12.00 uur ’s middags, alleen of in groepsverband, werk en activiteiten voor één minuut te onderbreken. De organisatie omschrijft dat als:
één minuut van stil appél aan alle politieke leiders, dat zich door één gedachte laat leiden, die van vrede;
één minuut van solidariteit met alle slachtoffers van oorlog en geweld; één minuut van bezinning over mogelijkheden van eigen inzet voor een solidaire samenleving;
één minuut van gebed om verenigd als kinderen van één Vader Hem te vragen de harten van machthebbers te bewegen tot vrede.
(Uit een Vredeskrant)

 

 


5 mei Bevrijdingsdag:

Wat vrolijk over U geschreven staat:
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,
de ziel die vonkt of als een brand uitslaat,
de adembron die ons te drinken geeft.

Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt
'redden wat verloren is', dat woord,
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond...

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijd,
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

(H. Oosterhuis, Lied 98 uit ‘100 liederen voor de eredienst’)


Zie voor: "Jules Schelvis, overlevende holocaust, in het Vredepaleis - Den Haag", bij week 7
               (Hij overleed op 3 april 2016; hij werd 95 jaar)


Laudate omnes gentes - Taizé - Looft de Heer, alle volken...

 


↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2020   Leden   Lid worden?