.
056551

Week 39: 20-26 september 2020

20 september 2020 - Vredeszondag

19-27 september 2020 - Vredesweek

Regio: Belarus, Moldavië, Rusland en Oekraïne

 

Kerkelijk jaar - 16e zondag na Pinksteren

En leid ons niet in verzoeking… -
Heer, maak mij uw wegen bekend,
leid mij in uw waarheid.
(Psalm 25:4a en 5a)

16e zondag na Pinksteren
Eén dag in uw voorhoven is beter dan duizend
elders. Want de Heer is een zon en een schild.
(Psalm 84)

Zondagsgebed:
Grote en goede God, wat Gij aan goeds hebt
toegedacht aan wie U in liefde zoeken is voor
onze ogen verborgen;
raak dan onze harten aan, zodat wij U kunnen
liefhebben boven al het andere en uw beloften
hoger stellen dan onze eigen verlangens.
(ds.W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 39 - Belarus, Moldavië, Rusland en Oekraïne

Voorbeden: Week 39

Dank voor:
• Priesters, predikanten en leken die hun leven hebben gegeven in de jaren van het
communisme.
• De lange geschiedenis van het christendom in deze landen.
• De christenen die het belang van de dialoog inzien met christenen uit verschillende kerken.
• Koren die Gods lof zingen.
• Zij die de gemeenschap van de gelovigen verkondigen.
• Degenen die aan democratie en openheid in de regering werken.


Bid voor:
• Begeleiding, als deze naties opnieuw politieke en economische structuren willen
samenstellen.
• Compassie en integriteit voor alle volkeren in deze landen met zulke uiteenlopende
etnische geschiedenissen.
• Degenen die lijden aan alcoholisme, HIV en AIDS, tuberculose en andere levensbedreigende ziekten.
• De grote aantallen mensen die nu in armoede leven en/of werkloos zijn.
• Revitalisatie van de kerken na decennia van officiëel atheïsme.
• Degenen die in Belarus (Wit-Rusland) en Oekraïne last hebben van de aanhoudende gevolgen van de nucléaire ramp in Tsjernobyl in 1986
• Degenen die voor democratie en nauwkeurigheid in de media strijden.
• Een einde aan de oorlog in Oekraïne en voor alle nabestaanden van de vliegramp op 17 juli 2014 met de MH 17 van Malaysia Airlines.

Week 39: – Wereldwijd Gedenken

Vliegtuigvogel vergeet je rampzalige nummer, verwaas de beelden die wij zien, verwolk ons weten heel je wezen, spreid opnieuw je vleugels, ontstijg ons hier en nu en troost… (foto en tekst: Heleen Janssens)
Belarus, Moldavië, Rusland en Oekraïne
 
Een totalitaire staat zou nooit zijn almachtige
positie kunnen bereiken  als de meerderheid
van de mensen er niet de voorkeur aan had
gegeven de verantwoordelijkheid voor de
meeste problemen van het leven over te laten
aan iemand anders.
(C.G. Jung, in “Jung, zijn leven en zijn werk”,
Barbara Hannah, blz. 73/74)
 
En de derde engel blies de bazuin en er viel een
grote ster, brandend als een fakkel uit de hemel,
en zij viel op het derde deel der rivieren en
op de bronnen der wateren.
En de naam van de ster wordt genoemd alsem.
En het derde deel der wateren werd alsem,
en vele van de mensen stierven van het water
omdat het bitter was geworden
(Openbaring van Johannes 8:10-11)
Gedenkplaats in Horostovo - Belarus (Foto: Janny Bolhuis, 1995)

Gebed ter gedachtenis aan de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne op 17-7-2014 en alle anderen…
Gezegend zijt Gij om het levend woord van Mozes en de Profeten, waaraan Gij ons deel hebt gegeven door Jezus uw dienstknecht.
Hem noemende gedenken wij:
al uw gemartelde, vermiste, weggegooide mensen.
Voor uw aangezicht gedenken wij de namelozen die zijn afgeslacht in oorlog na oorlog.
Voor uw aangezicht gedenken wij degenen die in Belarus en Oekraïne nog steeds lijden onder de gevolgen van de nucleaire ramp in Tsjernobyl en voor de slachtoffers van de vliegramp in Oekraïne op 17-7-2014.
Voor hun families en vrienden en alle nabestaanden...
(Naar een “Tafelgebed” van H. Oosterhuis, Verz. Liedboek, blz.638)

In Belarus, Rusland en Oekraïne is de Oosters-Orthodoxe Kerk verreweg de grootste. Na meer dan 70 jaar atheïsme heeft deze kerk tientallen miljoenen aanhangers.
In Moldavië werd na het uiteenvallen van de Sovjet Unie door de Wereldraad het Moldovan Partnership Programma opgericht, waarin alle kerken in het land werden uitgenodigd mee te doen; de twee Orthodoxe kerken, de Katholieke kerk, de Lutherse kerk en de Baptisten traden tot het platform toe. Na een aantal jaren koos het de naam Moldovan Christian Aid (MCA). De Wereldraad van Kerken en ook andere kerken bleven MCA steunen. Het initiatief bracht de twee grootste kerken (Roemeens Orthodoxe Kerk en de Russisch Orthodoxe Kerk) bijeen.
De oudste synagoge van Moskou-Rusland, niet ver van het Kremlin, werd gesticht in 1887. Tot die tijd mochten Joden zich niet in Moskou vestigen. Door allerlei tegenwerking duurde het tot 1906 voor hij ingewijd kon worden. Daarna is de synagoge altijd in gebruik gebleven en was hij altijd open, ook tijdens de Sovjet periode. In het begin van de 21e eeuw is hij uitvoerig gerestaureerd, zodat in 2006 het eeuwfeest groots gevierd kon worden.
Lange tijd is er in Rusland actie gevoerd tegen dwangarbeid als straf. Veel dissidenten hebben in een strafkamp vastgezeten. Prostituees, inbrekers en dissidenten werden na hun gevangenschap vaak verbannen. In 1986 verleende Gorbatsjov politieke gevangenen algehele amnestie. In februari 1994 besloot het Russische parlement verbanning en dwangarbeid uit het strafsysteem te halen, zodat ruim duizend ballingen hun vrijheid zouden herkrijgen en er een einde zou komen aan de beruchte goelags.

Vergeten leidt tot ballingschap -​​​​ gedenken is het geheim van verlossing.
(Baäl Shem Tov)
(De Baal Shem Tov is een orthodoxe en mystieke rabbi die omstreeks 1700 werd geboren in de Oekraïne. Hij is de oprichter van het chassidisme, een joodse orthodoxe stroming die nadruk legt op gebed, de liefde voor God en de liefde voor medemensen)

De naam Tsjernobyl betekent: alsem – een bittere plant. Deze stad in  Oekraïne werd over de hele wereld bekend door het ongeluk met de kerncentrale in 1986. Tsjernobyl werd een spookstad – voor duizenden families een regelrechte persoonlijke tragedie: er vielen talloze doden en gewonden, voedsel was oneetbaar, het drinkwater besmet, en door de snelle evacuaties werden gezinnen en gemeenschappen uit elkaar gerukt.
"Deze ernstigste nucleaire ramp in de geschiedenis voltrok zich op 26 april 1986. Bij een test met reactor 4 in de kerncentrale werd een bedieningsfout gemaakt. Twee medewerkers namen daarop een aantal fatale beslissingen die resulteerden in een brand en een enorme explosie. Daarbij kwam negen ton radioactief materiaal in de lucht. Er kwamen 31 mensen om het leven, maar het aantal slachtoffers van de vrijgekomen straling was vele malen hoger. Tienduizenden mensen raakten ernstig ziek: schildklierproblemen en verschillende kankervormen kwamen veel voor. Over het totale aantal Tsjernobyl-doden is nog onduidelijkheid. Schattingen variëren van 4.000 tot 60.000". (NU.nl-26 april 2016).

Nu is het oorlog in Oekraïne. Door de strijd in het oosten van Oekraïne zijn 34.000 mensen weggevlucht. Enkele van hen zijn teruggekeerd naar hun families in Rivne of Samy waar Zending over Grenzen helpt. De lokale coördinatoren gaven hen voedsel, kleding en hygiëne-artikelen. Aan de oever van de Kalmoes komen iedere avond leden van verschillende geloofsrichtingen bij elkaar om te bidden om vrede en eenheid in Oekraïne. (Trouw, 14 juli 2014). Tijdens de oorlog in Oekraïne zijn tot nu toe ten minste 220 Russische soldaten gesneuveld. Die conclusie trekt een onderzoeksrapport dat is gebaseerd op het werk van de vermoorde oppositieleider Boris Nemtsov. Het is voor het eerst dat er op basis van onderzoek een schatting wordt gemaakt van het totale aantal Russische militairen dat tot nu toe is omgekomen in Oekraïne. Het Kremlin ontkent nog steeds dat Rusland betrokken is bij het conflict. (NRC 12 mei 2015).
Meer dan 580.000 kinderen hebben te lijden onder het conflict in Oekraïne. Dat zegt hulporganisatie Unicef. Een derde van die groep, zo'n 200.000 kinderen, heeft psychische hulp nodig. De organisatie roept alle partijen in het conflict daarom op een veilige doorgang van humanitaire hulp te garanderen. 19 februari 2016, (Bron: Belga)

Nabestaanden eren hun geliefden...

Op 17 juli 2014 vond een afschuwelijke ramp plaats in Oekraïne waar vlucht MH17 van Malaysia Airlines op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur neerstortte. Alle 298 mensen aan boord van het vliegtuig kwamen om, onder wie 196 Nederlanders.
Den Haag, ANP 24 augustus 2014
(...) Bij de vliegramp op 17 juli 2014 kwamen 298 mensen om het leven toen het vliegtuig waar ze in zaten boven Oost-Oekraïne uit de lucht werd geschoten. Onder hen waren 196 Nederlanders. Daarnaast zaten er mensen aan boord uit Maleisië, Australië, Indonesië, Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Filipijnen, Canada en Nieuw-Zeeland.
278 slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 in Oekraïne zijn geïdentificeerd, waarvan 180 Nederlanders. De identificatie van twintig slachtoffers laat nog op zich wachten. (Ministerie van Veiligheid en Justitie, 8 september 2015)
We bidden met woorden uit een gebed van Filaret, Metropoliet van Moskou (1553-1633):

Heer, wij weten niet wat wij moeten bidden,
U alleen weet wat wij werkelijk nodig hebben.
Uw liefde is veel groter dan wij ons kunnen voorstellen.
Help ons te onderkennen wat in uw ogen goed voor ons is.

 

River - Flows in you - Yiruma - Herdenking vliegramp Oekraïne op 17 juli 2017

Ga met God en Hij zal met je zijn LB 416, (MH 17 herdenkingsdienst)

1. Ga met God en Hij zal met je zijn, jou nabij op al je wegen, met zijn raad en troost en zegen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 2. Ga met God en Hij zal met je zijn: bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. 3. Ga met God en Hij zal met je zijn: in zijn liefde je bewaren, in de dood je leven sparen. Ga met God en Hij zal met je zijn. 4. Ga met God en Hij zal met je zijn, tot wij weer elkaar ontmoeten, in zijn Naam elkaar begroeten. Ga met God en Hij zal met je zijn.


Vredesweek

21 september - Internationale dag van de Vrede

De Vredesweek is een week van bezinning en actie die jaarlijks in de week van 21 september, de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Dag van de Vrede valt.

Kyrie-gebed voor Vredeszondag: (Pax Vieren, Joost Jansen o.praem.)
God, wij willen een stem geven aan hen die roepen om uw nabijheid:
Hoor de schreeuw van mensen die de dood in de ogen zien
en blijven kiezen voor het leven...
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Taizé)
(De barmhartigheid van de Heer zal ik eeuwig prijzen)
Luister naar de woordeloze klacht van hen die monddood zijn gemaakt
en toch mens blijven, met uw glans bekleed...
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Taizé)
Verhoor het smeken van uw volk met zoveel gaven begiftigd
en verlangend naar vrede...
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Taizé)
Schenk aandacht aan de machtigen in onze wereld en vervul hen
met mededogen voor de kwetsbaren...
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Taizé)
Wees de profeten van onze dagen nabij en sterk hen in hun
niet aflatende roep om recht en erbarmen...
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Taizé)
Vervul het verlangen naar uw liefdevolle nabijheid en
wek mensen tot daadwerkelijke hulp...
Misericordias Domini in aeternum cantabo (Taizé)
(Voor melodie: zie hieronder)

Misericordias Domini - Taizé

Voor de tekst van het Kyriegebed: zie hierboven.

Gebed voor de Vredesweek:
Heer, onze  God,
Omdat angst grenzen schept en machteloos maakt,
omdat wij soms verstijfd zijn van angst en tot niets meer in staat,
bidden wij U voor onszelf – voor onze gemeente:
dat wij de kracht mogen vinden om de angst die wij allen
diep in ons meedragen te overwinnen.
Angst voor oorlog en bewapening, angst voor ontwapening,
voor onheil en dodelijke ziekten,
voor wanverhoudingen en onderlinge twist.
Angst voor alles wat vreemd is en onbekend,
angst voor de ander verweg en dichtbij,
de ander die onze bondgenoot zou moeten zijn.
Wij bidden U:
schenk ons uw Geest die ons helpen kan
deze muur van gedachten en gevoelens te doorbreken.
Die onze angst kan veranderen in vertrouwen.
Die ons leert geloven in de komst van uw Rijk.
Trouwe Vader, soms onderkennen wij onze angst niet;
denken we ons te wapenen met de woorden van uw wet
en sluiten we uw liefde buiten omdat die ons kwetsbaar maakt.
Wij bidden U:
help ons de muren van zelfvoldane eigenmachtigheid omver te halen.
Open onze oren opdat wij uw roep mogen horen
en uw liefde en almacht ontdekken
in alles wat ons te zwak en te onbetekenend schijnt.
Doe ons door uw Geest uw vertroostende nabijheid ervaren
in kleine dingen die niemand ziet.
In de lach van een kind, door zomaar een ontmoeting;
in het ruisen van de bomen en de zee,
de warmte van de zon, de geur van bloemen,
een vergeten melodie die we plotseling herkennen,
oude woorden die we ons herinneren en
die aan wijsheid en kracht niets hebben ingeboet.
Wij bidden U:
zend ons uw licht en uw waarheid,
dat die ons leiden mogen... (Ps.43:3a). Amen.
(AnnaW, '87/'88)

Huis van Gebed voor alle volken
En de vreemdeling die zich met de Heer heeft verbonden om Hem te dienen
en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de Heer te zijn -
ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt
ieder die zich vasthoudt aan mijn verbond - hem breng ik naar mijn heilige berg.
hem schenk ik vreugde in mijn 'Huis van gebed'.
zijn offers zijn welkom op mijn altaar.
Mijn tempel zal heten: 'Huis van gebed voor alle volken'
(Jesaja 57:6 en 7)

Diep in mijn hart berg ik uw heilig woord,
Opdat geen zonde daar kan binnendringen.
Geprezen zijt Gij Heer aan ieder oord.
Leid mij in 't licht van uw verordeningen.
Dan zal ik zo dat iedereen het hoort
het hoge recht van uw verbond bezingen (Psalm 119:5)

21 september is de 
Internationale dag van de Vrede.
De Verenigde Naties riepen
de dag uit in 1981 en zij roepen op
één minuut stilte in acht te nemen
om twaalf uur 's middags.

 


↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2021   Leden   Lid worden?