.
015700

Week 41: 6-12 oktober 2019

6 oktober: 17e zondag na Pinksteren

6 oktober: Israelzondag

Regio: Afghanistan, Kazachstan, Kirgizië, Mongolië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan

 

Kerkelijk jaar - 17e zondag na Pinksteren

En leid ons niet in verzoeking… - Oefen jezelf in een godsdienstig leven, omdat het beloften inhoudt voor nu en voor de toekomst.
(1 Timotheüs 4:8)
Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal Ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld. (Openbaring 3:10)
 
17e zondag na Pinksteren
Ontferm U over mij, Heer, heel de dag al
roep ik tot U; verheug het hart van wie U dient.
(Psalm 86)
 
Zondagsgebed:
Gij die richting geeft aan onze gedachten en
verlangens, wek op in ons hart liefde voor wat
Gij ons vraagt en verlangen naar wat Gij wilt geven,
dan zullen wij ervaren temidden van alles wat
onzeker maakt dat er een onuitputtelijke bron is
waaruit wij vreugde kunnen scheppen.
Houd ons bijeen, God, mensen die elkaar niet
hebben uitgezocht, maar die elkaar gevonden hebben
omdat wij allen gezocht zijn door U; geef dat wij
elkaar verrijken door onze armoede te bekennen
en uw grote genade aan te prijzen. (ds.W.R.v.d.Zee)


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 41 - Afghanistan, Kazachstan, Kirgizië, Mongolië, Tadzjikistan, Turkmenistan en Oezbekistan

Voorbeden: Week 41

Begin oktober 2015 werd bij een luchtaanval in de Afghaanse stad Kunduz een ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen gebombardeerd. (Foto EPA)

Weeshuis in Sange-e-Masha (Jaghori/Daykundi) Afghanistan (foto:WCC)

Dank voor:
• Christenen die, hoewel ze een kleine minderheid vormen, toch de moed hebben om te getuigen van het evangelie en de kracht vinden om te leven volgens Gods woord.
• Degenen die ondanks het gevaar, hun leven geven om anderen te dienen.
• Vredesmensen, die worstelen om vijandigheid en geweld te overwinnen, met name in Afghanistan.
• Bewegingen in de richting van democratie.
• Soldaten die weigeren om hun eigen mensen te vermoorden.
• Het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan, Artsen zonder Grenzen, Amnesty International en allen die opkomen voor politieke gevangenen en voor mensen die werden onteigend.
• Khoomei zingen in Mongolië, keel zingen; (in het mongools: 'keel harmonie'); Mongoolse keelzang is een bijzondere variant van boventoonzang, beoefend door mensen in Mongolië, Binnen-Mongolië, Tuva en Siberië.
 
Bid voor:
• Een einde aan het geweld in Afghanistan, en het vermogen van de etnische tribale leiders om hun land te regeren met vrede en gerechtigheid.
• Degenen die, met name in Afghanistan, nog steeds lijden door oorlog en geweld, landmijnen en droogte, en voor hen die hun huis hebben verloren en nu op de vlucht zijn.
•Stabiliteit en rechtvaardigheid voor de landen van de voormalige Sovjet-Unie, als ze met nieuwe vormen van de overheid hun leven trachten te creëren.
• Het land, lucht en water die zijn beschadigd door menselijke misbruik.
• Goede relaties tussen moslims en christenen.
• Een einde aan de onderdrukking in veel van deze landen.
 

Wereldwijd verbonden: Week 41

Mongolië: de beoefening van het Tibetaans Boeddhisme is sinds 1990 weer toegestaan.
Oorlog in Afghanistan, begonnen in 2001; een Canadese soldaat schudt de hand van een Afghaanse jongen.

Afghanistan, Kazachstan, Kirgizië,  Mongolië, Tadzjikistan, Turkmenistan  en Oezbekistan

Open de woorden die geschreven staan, doe lichten over ons uw Aangezicht.
Grote God, Gij hebt het zwijgen met uw eigen, met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar, wees verstaanbaar, opdat uw gemeente hoort.
Spreek uw woord van eeuwig leven, ons ten zegen, in ons hart – verdrijf de nacht.
Kille woorden zullen zwichten, wil ons richten op uw toekomst, ongedacht.
Breek de woorden die verdelen, leer ons helen, maak ons brengers van uw licht,
die uw liefde niet beschamen – maak ons samen spiegel van uw Aangezicht.
(Tekst: Jan Wit, melodie: Psalm 38,  LvdK 329)

De vijf voormalige Sovjetrepublieken  worden evenals Afghanistan en Mongolië gerekend tot Centraal Azië en  hebben allen een overheersend islamitisch erfgoed.  De meerderheid van de Mongolen woont binnen Chinese grenzen, waar zij tot een etnische minderheid behoort.

Afghanistan heeft een bewogen geschiedenis. Na het vertrek van de Engelsen  zocht het land toenadering tot de toenmalige Sovjet Unie, die steun gaf voor de opbouw van het land. Bij een staatsgreep in 1973 werd de monarchie afgeschaft en de republiek uitgeroepen. Na het vertrek van de Sovjettroepen in 1989 verwachtten de Afghanen dat de verzetsbeweging, de Mudjahedin, de macht zou overnemen, maar de regering bleek een sterke greep op de samenleving te hebben. In 1992 kwam het tot een gewapend conflict, sindsdien gevolgd door vele andere conflicten. De stroom van Afghaanse vluchtelingen naar Pakistan, begonnen met het Afghaans-Russische conflict, bracht aan het licht hoe Afghaanse vrouwen door hun mannelijke familileden werden verkocht, slavinnenhandel in feite.
In het islamitische Afghanistan zijn geen kerken. Wel werken er enkele christelijke organisaties, zoals IAM (International Assistance Mission), die oogheelkundige en orthopedische hulp verleent en lessen geeft in Engels, vaktrainingen dorpsopbouw enz.
In Kirgizië, een land dat grenst aan het noordwesten van China, is in december 2013 een Interreligieuze Raad opgericht. De Raad wil religievrijheid bevorderen en verzoening en eenheid in de samenleving versterken. Aan de oprichting van de Interreligieuze Raad is twee jaar gewerkt. De eerste initiatieven daarvoor werden ontplooid tijdens een congres in januari 2011 (Ref.Dagblad, 28-8-2014)
Wij gedenken met woorden uit Mongolië:

Straatbeeld van Osh, stad in Kirgizië.

O God, dat wij mogen ontvangen uw zegen;
raak onze wenkbrauwen en onze voorhoofden
aan en zie niet in toorn op ons neer.
Wees in zware tijden barmhartig
en wees in droefheid goed voor ons;
houd duistere geesten ver van ons en
breng verlichte geesten dichterbij;
wees mijn moed als ik bang ben en als ik
mij schaam, wees dan mijn ware gezicht;
wees over mij als een laken en onder mij
als een vacht.

 

De aarde draagt je,
de hemel vraagt je:
wees barmhartig en heb lief...


(Aline Barnhoorn, Luchtmachtpredikant,
nov.2001)

 

 

David Garret speelt Nocturne van Chopin


Israelzondag

Jerusalaïm, stad van God - wees voor de mensen een veilig thuis...

Liedtekst: 1. Er is een stad van vriend en vreemde, diep in het bloemendal. Er is een mens die roept om vrede, die mens roep overal. Jerusalaim, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis Jerusalaim, stad van vrede, breng ons weer thuis. 2. Er is een huis om in te wonen, voorbij het dodendal. Er is een vader met zijn zonen. Zij roepen overal. Jeruzalem, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis. Jeruzalem, stad van vrede, breng ons weer thuis. 3. Er is een tafel om te eten voorbij het niemandsland. Er is een volk dat wordt vergeten, dat volk roept overal. Jerusalaim, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis. Jeruzalaim, stad van vrede, breng ons weer thuis. 4. Er is een wereld zonder grenzen, zo groot als het heelal Er is een hemel voor de mensen, dat hoor je overal. Jerusalaim, stad van God, wees voor de mensen een veilig huis. Jerusalaim, stad van vrede, breng ons weer thuis.


↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2020   Leden   Lid worden?