.
062096

Week 45: 1-7 november 2020

1 november 2020: 22e zondag na Pinksteren

1 november 2020: Allerheiligen

2 november 2020: Allerzielen

4 november 2020: Dankdag

 

Kerkelijk jaar - 22e zondag na Pinksteren

Maar verlos ons van het kwaad… - Niemand kan twee heren dienen, je kunt niet God dienen én mammon. (Mattheus 6:24)
 
22e zondag na Pinksteren - Onthield Gij de schulden, o God,
wie hield stand in uw oordeel?  Maar vergeving is er bij U,
want zo wilt Ge gevreesd zijn. (Psalm 130) 

Zondagsgebed:
God van ons hart, laat het onze vreugde worden
aan U toegewijd te zijn; doe ons ondervinden
dat ons geluk pas echt is en volledig als wij leven
dicht bij U, bron van al wat goed is en verkwikkend.
Als Gij niet wilt, God, dat wij verloren gaan, lever
ons dan niet uit aan wat wij hebben aangericht,
maar spreek ons vrij door het woord van uw liefde
en maak ons nieuw door de kracht van uw Geest.
(ds. W.R. van der Zee)

In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 45 - Burundi, Congo-Kinshasa en Rwanda

Voorbeden: Week 45

Dank voor:
• Degenen die hun leven hebben gegeven om anderen te beschermen.
• Degenen die werken aan verzoening tussen mensen.
• Zij die zich inzetten voor de oprichting van een duurzame vrede en gerechtigheid voor mensen van alle etnische groepen en nationaliteiten.
• De diversiteit van planten en dieren in de regio, en hun bescherming.
• Koren en muziek, die in overvloed zijn in deze regio.

Bid voor:
• Vrouwen die HIV en AIDS hebben gekregen nadat ze zijn verkracht in Congo, Burundi en Rwanda.
• Wezen, weduwen en straatkinderen, die zijn getraumatiseerd;
mensen met een handicap; mensen die in de overvolle gevangenissen en in vluchtelingenkampen leven.
• Mensen die doordrenkt zijn van etnisch geweld en haat, dat ze hun hart mogen omkeren opdat degenen die werden gedwongen om hun huizen te verlaten kunnen terugkeren, zodat families worden herenigd en degenen die hebben geleden kunnen genezen.
• Een einde aan de corruptie en hebzucht en een duurzaam gebruik van de enorme natuurlijke rijkdommen.
• Die ontheemd zijn door het geweld, dat zij in staat zijn om hun leven weer op te bouwen.
• Kinderen, dat ze naar school kunnen gaan en spelen zonder angst voor geweld.
• Een einde aan het geweld in de Democratische Republiek Kongo, zodat het land kan beginnen te genezen en weer opgebouwd kan worden.

Wereldwijd verbonden: Week 45

Rwanda: Moeder met kind (Foto: ZWO)

Burundi, Congo-Kinshasa en Rwanda

God zij met jou. Ga in vrede – je pad ligt open.
Hij gaat met je mee. Hij zal voor je zorgen.
Hij zal in je schaduw lopen.
Hij legt zich bij je neer in je slaap.
God zij met jou. Moge jij bij Hem blijven.
(Uit een Tutsi-gebed in Burundi)

Dank zij U, o God, dat U uw Geest in de harten
van mannen, vrouwen en kinderen hebt
uitgestort. Bevestig hen in het geloof door
de liefde die alle verdeeldheid overwint,
door alle verzoekingen en vervolgingen heen.           
(Uit een gebed van de Wijze Vaderen uit Burundi)

De Democratische Republiek Congo – het vroegere  Belgisch Congo - werd in 1960 onafhankelijk en werd daarna tot 1992 Zaïre genoemd.  Na de bloedige burgeroorlog tussen Hutu en Tutsi, die in 1992 officieel was afgelopen, wordt het land D.R. Congo of Congo-Kinshasa genoemd. Maar het land kent nog steeds gewelddadige conflicten, verkrachtingen en plundering, waardoor een instabiele regio is ontstaan.Een arts uit de Democratische Republiek Congo: dr. Congo – dokter Denis Mukwege werd op 21 oktober 2014 voor de 6e keer onderscheiden: hij won de Sacharovprijs (Europa's grootste mensenrechten prijs) voor het helpen van duizenden slachtoffers van groepsverkrachting in het land. Denis Mukwege (1-3-1955) is en Congolese gynaecoloog en mensenrechtenactivist. Zijn vader was protestants predikant.Mukwege is directeur van het ziekenhuis van Panzi dat hijzelf in 1999 oprichtte in Bukavu. Hij behandelt er slachtoffers van groepsverkrachtingen en seksueel geweld, een specialisatie waarin hij wereldwijd als expert wordt beschouwd.Op 25 oktober 2012 overvielen vijf gewapende mannen zijn woning in Bukavu. Zijn lijfwacht werd gedood, maar hij kon met zijn gezin ontsnappen. Sinds 29 oktober 2012 verblijft hij in België waar hem asiel werd verleend.
Burundi en Rwanda liggen ingesloten tussen Dem.Rep.Kongo in het westen en Tanzania in het oosten. Het werden onafhankelijke republieken in respectievelijk 1962 en 1966. In beide republieken vormen de Hutu de meerderheid van de bevolking, ongeveer 85%.Maar alleen in Rwanda zijn zij de dragers van het recht en de macht, terwijl Burundi door de Tutsi-minderheid geregeerd wordt. Hoewel beide bevolkingsgroepen dezelfde taal spreken, dezelfde gewoontes hebben, zich probleemloos met elkaar vermengden en dezelfde godsdienst belijden, hebben maatschappelijke, economische en politieke factoren de afgelopen decennia telkens weer geleid tot wrede bloedbaden in beide landen, met honderdduizenden doden en ontheemden tot gevolg. De kerk en de koloniale heersers steunden de Tutsi-heerschappij, maar ook na de onafhankelijkheid duurden de spanningen tussen beide groepen voort.Sinds enkele jaren hebben de kerken in Kongo wat meer vrijheid en wordt er weer jeugdwerk gedaan en godsdienstonderwijs gegeven op scholen.

Wij gedenken met woorden uit Zaïre - Kongo:

O God, wees in ons midden,
ter wille van alle mensen op aarde.
Open onze ogen voor uw bevrijding
en openbaar U aan een verblinde mensheid.
Of met woorden uit een Songo-gebed uit Zaïre – Kongo
Laat het water bij beken stromen
en de aarde haar vruchten geven.
De tijd is vervuld, de dagen vol.
Want zonder uw kracht, o God,
is er voor het volk geen leven.
Wij weten niet waarheen.
Luister, God, spits uw oren.
De tijd is vervuld, de dagen vol.

Leerlingen van de Batende Primary School, in de buurt van de stad Kisangani in Dem.Rep.Kongo. (Foto: WCC)

Onze Vader verborgen... H.Oosterhuis

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons.
Uw koninkrijk kome op aarde.
Uw wil geschiede:
een wereld met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood gerechtigheid is
en genade.
 
Waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is,
waar mensen spreken als mensen,
waar kinderen helder en jong zijn;
dieren niet worden gepijnigd,
nooit één mens meer gemarteld,
niet één men meer geknecht.
 
Doof de hel in ons hoofd, leg uw woord op ons hart.
Breek het ijzer met handen, breek de macht van het kwaad.
 
Van U is de toekomst, kome wat komt.
Van U is de toekomst, kome wat komt.

 
De Heer van de dans... ik danste in de morgen toen de schepping begon, LB 839

Tekst: Ben Sleumer, vrij naar Sydney Bertram Carter - 'I danced in the morning when the world was begun', melodie: Shaker-traditie, bewerkt door Sydney Betram Carter - Lord of the Dance.


31 oktober: Halloween

Halloween is een afgeleide van All Hallows Eve, dat vrij vertaald Allerheiligenavond betekent, het is de vooravond van  Allerheiligen.
Vanuit de Keltische cultuur was dit de avond voor het nieuwe jaar, 31 oktober was dus oudejaarsavond. Onder de Kelten deden verhalen de ronde dat vlak voordat het nieuwe jaar begon geesten van overleden mensen terugkwamen en in de ziel probeerden te kruipen van nog levende mensen. Om deze geesten af te weren droegen de Kelten maskers. Een gebruik dat nu nog steeds terug te zien is. In de negentiende eeuw is dit gebruik door Ierse immigranten naar Amerika gebracht. Hier is echter een eigen draai gegeven aan het feest. Zo is daar de verlichte pompoen ontstaan en uitgegroeid tot symbool van Halloween.
Via Amerika is dit feest in de jaren tachtig van de vorige eeuw ook in Nederland populair geworden. Er wordt gegriezeld met spoken, skeletten, zwarte katten en heksen. Symbolen die iets met de dood te maken hebben.
Halloween dateert al vanaf het begin van de christelijke jaartelling en was vooral gebaseerd op angst voor de goden, een heidens feest dus.
In de Middeleeuwen, ten tijde van Luther, ging het bij christenen vooral om de angst voor de toorn van God.  De angst voor het vagevuur en de hel en het verlangen naar de hemel waren groot.
Wat opvalt is dat Luther zijn 95 stellingen juist met Halloween op de deur van de Slotkapel in Wittenberg spijkert. “Waarom op Halloween”, kun je je afvragen. Sinds de reformatie zijn velen opgegroeid met de gedachte dat Luther een “genadige God” wilde. Voor gelovigen is het bijna vanzelfsprekend, dat God een God van Genade is en maar weinigen zullen zich hebben afgevraagd waarom Luther zijn leven hierdoor zo liet bepalen. Was dat omdat er zoveel rudimenten van voorchristelijke godsdiensten waren overgebleven? En vooral de rol die de kerk in die tijd hierin speelde: dreigen met hel en vagevuur, bangmakerij en angst zaaien?
 
Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm tekeer,
leg maar gewoon je hand in die van onze Heer.
Je hoeft niet bang te zijn als oorlog komt of pijn.
De Heer zal als een muur rondom ons leven zijn.
Je hoeft niet bang te zijn, al gaan de lichten uit.
God is er en Hij blijft als jij je ogen sluit.
(LB 935)
 

1 en 2 november: Allerheiligen en Allerzielen

Allerheiligen - Allerzielen

 

De geloofsgemeenschap viert op 1 november het feest van Allerheiligen en de dag erna, 2 november, Allerzielen. Met "alle heiligen" worden al die overledenen bedoeld die op aarde de goede strijd gestreden hebben, en dus - naar de vaste overtuiging van de geloofsgemeenschap - bij God in de hemel zijn opgenomen. Het betreft hier juist die heiligen die door het jaar geen eigen feestdag hebben bv. omdat hun heiligheid alleen bij God bekend was en niet bij de mensen.
Allerzielen (het feest van alle zielen) is de dag waarop in de rooms-katholieke kerk alle gelovige zielen van gestorvenen worden herdacht.
Het feest wordt sinds de twaalfde eeuw op 2 november gevierd op de dag na Allerheiligen.
Allerzielen wordt overal in de wereld gevierd maar het meest in de traditioneel katholieke landen zoals Italië, Spanje, Portugal en geheel Latijns-Amerika.
 
Gebed voor Allerheiligen: 
O God, als wij gedenken al uw heiligen,
de grote en de kleine mensen die ons zijn
voorgegaan op de wegen van uw licht,
wil ons dan door hen bemoedigen om tot
het einde toe uw weg te gaan, uw heil
te zoeken, uw Naam te eren. (Ds. W.R.v.d.Zee)

 

 

 


Dankdag

 ↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2021   Leden   Lid worden?