.
062094

Week 50: 6-12 december 2020

6 december: 2e zondag van advent

10 december: Dag van de mensenrechten

Regio: Kaapverdië, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau en Senegal

 

Kerkelijk jaar - 2e zondag van advent

Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, totdat het licht van haar gerechtigheid daagt en de fakkel van haar redding brandt. Alle volken zullen je gerechtigheid zien, alle koningen je majesteit. (Jesaja 62:1 en 2a) (Foto:Z.v.d.Wilt)

U wacht ik, iedere dag weer...
Wanneer geen raam meer openstaat,
wanneer de wolken drukken op de aarde,
wanneer de wereld stil staat, adem in,
wacht ik dan nog, wacht ik dan U?
Waai met uw wind, uw liefde,
blaas ramen open, adem in en uit.
Wees wie U was, Aanwezige.
(Roel A. Bosch)

Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijlers van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.
(LvdK 476:4, Volkslied Herrnhut 1748, vert.Corn.Rijnsdorp)

Onze Vader, die in de hemel zijt… - Men noemt Hem Sterke God,
Eeuwige Vader (Jesaja 9:5)

Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het verleden.
Ik, zegt Hij, ga iets nieuws beginnen;
het is al begonnen, merk je het niet? (Jesaja 43:18, vert.H Oosterhuis)

Kom tot ons, de wereld wacht. Heiland, kom in onze nacht,
licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria's kind.​
LB 433:1 (Martin Luther)

2e zondag van Advent - twee kaarsen worden aangestoken -
En toch wacht de Heer op het ogenblik dat Hij jullie genadig kan zijn;
toch zal Hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen.
(Jesaja 30:18a)

Zondagsgebed:
Wek op onze harten, God, zodat wij wakker worden
en opgewekt klaar staan om uw Zoon te ontvangen
en samen met Hem U van harte te dienen.
O God, laat ons zien wat Gij waard zijt, wat uw kracht is,   
bemachtig ons door uw Geest, zodat wij van harte bereid zijn 
in woorden en werken een weg te banen voor de komst
van uw Rijk. (ds. W.R.v.d.Zee) 


In wereldwijde verbondenheid gedenken wij: Week 50 - Kaapverdië, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau en Senegal

Voorbeden: Week 50

Dank voor:
• Christenen in deze overwegend islamitische landen die blijven getuigen van hun geloof en willen leven in overeenstemming met het evangelie.
• Plattelandsbevolking en zelfvoorzienende boeren en veehouders.

Bid voor:
Degenen die vluchten naar stedelijke gebieden en daar problemen ondervinden zoals chronische werkloosheid, alcoholisme en drugsverslaving.
• Herbouw en heling in Guinee-Bissau als het zich herstelt van een burgeroorlog en voor de vestiging van stabiele burgerregering.
• Een einde aan militaire staatsgrepen.
• Voor hen die Kaapverdië zijn ontvlucht en niet in staat zijn om terug te keren en te leven in hun eigen land.
• Allen die lijden onder de effecten van watertekorten en langdurige droogte.
• Een einde aan discriminatie op grond van religie of etniciteit.
• Vluchtelingen die onderdak en veiligheid zoeken in deze landen en die proberen te werken om in hun onderhoud te voorzien.
• Het milieu, met name gebieden die onderhevig zijn aan overbegrazing, woestijnvorming en bodemerosie en voor de visserij.
• Vrede, begrip, tolerantie en respect tussen de verschillende religies van deze landen.

Wereldwijd verbonden: Week 50

Kaapverdië

Kaapverdië, Gambia, Guinee, Guinee-Bissau en Senegal

Democratie lijkt een nieuw verschijnsel in Afrika, maar schijn bedriegt vinden Afrikaanse filosofen. Volgens hen kennen veel Afrikaanse samenlevingen een eigen democratische traditie, waarin het belangrijk is dat iedereen aan het woord komt. In veel Afrikaanse landen komt de bevolking in beweging. In dorpen en stadswijken organiseren mensen zich; vooral vrouwengroepen zetten zich actief in voor verbetering van de leefsituaties van hun families. Er zijn talrijke initiatieven, gebaseerd op eigen mogelijkheden en kracht. De weg naar democratie, meer gerechtigheid en welvaart is nog lang, maar onder de oppervlakte is een beweging gaande die hoop geeft voor de toekomst. Christenen en Moslims zullen in deze landen samen een weg moeten vinden. De kerken doen alles om een helder beeld te krijgen van hun eigenheid en hun rol in het postkoloniale Afrika.

Kaapverdië betekent vrij vertaald ‘de groene kaap’, maar door erosie zijn alle eilanden van dit land min of meer droog en kaal. Dat maakt dat de bestaansmogelijkheden voor de bewoners gering zijn. Het overgrote deel van de bevolking is werkloos. Wel is begin 1991 het éénpartijsysteem afgeschaft en is er een nieuwe democratische regering gekozen.

Gambia is een land zonder steden – een rivier met twee oevers – dat wordt bedreigd door de Sahel. Met o.a. de productie van aardnoten, zelfvoorzieningslandbouw en een aanpassingsprogramma van het IMF houdt men het hoofd boven water.

Schrijven voor Amnesty helpt:
De Gambiaanse oppositieleider Femi Peters werd op 10 december 2010 vrijgelaten, nadat hij een groot deel van zijn straf had uitgezeten. In de gevangenis ontving hij duizenden kopieën van brieven waarin mensen de Gambiaanse president opriepen om Femi vrij te laten.
‘De steun die ik ontving was zo groot dat het voelde alsof ik niet vastzat. Ik voelde me niet alleen, ik wist dat mensen in me geloofden.’ Femi Peters, (Schrijfmarathon 2010, Amnesty International)

Zalig die me laten merken dat ik geliefd,
geacht en niet alleen gelaten ben. (Uit: Afrika)

Een verhaal uit Gambia:
Procmura is een project voor christen-moslimrelaties in Afrika.Getracht wordt vooroordelen ten opzichte van elkaar weg te nemen. De noodzaak hiervan mag blijken uit een verhaal van een jongeman die besloot christen te worden. De gemeente waarbij hij aansluiting zocht, vertelde hem dat hij beter moslim kon blijven en probeerde hem door te sturen naar andere kerken. Als een paria bracht hij de eerste jaren in de gemeente door; niemand heette hem welkom, niemand bemoedigde hem. Hij werd geduld, meer niet. Toen hij zijn kinderen wilde laten dopen, golden voor hem ineens andere regels. Ook mocht hij als voormalig moslim geen kringleider worden. Vijftig jaar later riep een voorganger op Palmzondag plotseling zijn hulp in om te assisteren bij het Avondmaal en zo deelde deze toen al bejaarde man, brood en wijn uit aan al die mensen die hem jarenlang hadden genegeerd.

Guinee en Guinee-Bissau zijn oorspronkelijk Portugese kolonies. Zij werden in respectievelijk 1958 en 1973 onafhankelijk.

In Senegal blijkt duidelijk sprake te zijn van bewustwording van de bevolking, mede door het terugdringen van het analfabetisme.

Gedenken wij met woorden uit Guinee:...

Moge het woord van God alle volken op aarde bereiken
en moge Hij worden erkend als de ene ware God.

Guinee-Bissau


Onbegrijpelijke God, wij laten het vaak afweten als de nood
in deze wereld ons geloof in uw macht teniet wil doen.
Laat ons in alle donkerheid het licht van uw toekomst zien.
Amen.
(Sonne und Schildkalender)


Gambia, (foto:Kerkinactie)


10 december: Dag van de Mensenrechten

10 december: Dag van de Mensenrechten,  de datum waarop in 1948 door de Verenigde Naties de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens werd aanvaard.

 


Advent

De Lofzang van Zacharias - Een schoot van ontferming LB 158b, H. Oosterhuis

Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

(Lucas 1:77-79)
Tekst: H. Oosterhuis,
melodie: Antoine Oomen)

GROTER DAN ONS HART..... Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt gezien, eer ik werd geboren. Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn. Refrein...

Vluchtelingenkind (uit Syrië)

Gij die geroepen hebt "licht", en het licht werd geboren
en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag.
Gij die geroepen hebt "o mens", en wij werden geboren.
Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef.

Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart,
die mij hebt gezien eer ik werd geboren

Gij die liefde zijt, diep als de zee
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood,
laat niet verloren gaan één mensenkind.
Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht,
laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt,
laat niet de tweede dood over ons komen.
Refrein: Omdat Gij het zijt…

Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand.
Wees hun toekomst ongezien.
Voor mensen die van U verlaten zijn,
voor allen die hun lot niet kunnen dragen,
voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen.
Voor uw naamgenoten in ons midden:
vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand.
Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen,
dat zij staande blijven in ons midden.
Refrein: Omdat Gij het zijt…

Gij die tegen alle schijnbaar noodlot in, ons vasthoudt.
Gij die vreugde schept in mensen,
Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult,
laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht,
doe ons opengaan voor het visioen van vrede
dat sinds mensenheugenis ons roept.
Refrein: Omdat Gij het zijt…

Verhaast de dag van uw gerechtigheid, zie het niet langer aan
dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden, kinderen gedood;
dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
doe ons zo verlangen naar de dag dat wij nu nog verdeelde mensen, -
in uw stad verzameld zijn - in U verenigd en voltooid, in U vereeuwigd.
Gedenk uw mensen, dat zij niet vergeefs geboren zijn.
Refrein: Omdat Gij het zijt…

(H. Oosterhuis)

Lied van de Doper, LB 456b

2 kaarsen mogen branden

1. Kwam van Godswege een man in ons bestaan,
een stem om te getuigen, Johannes was zijn naam.
Man van Godswege, Johannes was zijn naam.

2. Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht,
geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht.
Zo staat geschreven: maak alle paden recht.

5. Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?
'In hoop en vrees, doet boete, geloof in zijn verbond'.
Doper, wat moeten wij doen totdat Hij komt?

6. 'Deel met elkander het brood van alledag.
Opdat in u de ander Gods heil aanschouwen mag.
Deel met elkander het brood van elke dag.'

8. Volk uitverkoren om in het licht te staan,
een kind wordt u geboren, Messias is zijn naam.
Kind ons geboren, jouw licht zal met ons gaan.

(H. Oosterhuis, bij Lucas 3:21)

Gebed om hoop, optimisme, vertrouwen en veiligheid... (met dank aan Joke van Gelder)


Wanhoop
Vroeger was ik zorgeloos
omdat ik wist, dat alles goed zou komen.
Ik had een groot vertrouwen in die Ene, die meetrekt
en mij nabij zou zijn.
Maar door de jaren heen en zoveel drama verder
brokkelt het af - dat grote vertrouwen...
Mijn ogen verdragen het leed niet meer.
Het onrecht in de wereld en ook mijn eigen pijn
is mij te machtig geworden - overweldigt mij.
Ik geef het op, o God, ik heb de strijd gestreden en verloren.
Waar bent U dan, U zou er altijd zijn:
'Ik zal er zijn is mijn Naam, liefde geworden in mensen...'
(AnnaW)

Een stem roept:
God zelf is je reisgenoot.
Hij zal een stok voor je snijden
en een hoed voor je vlechten.
Hij is je mantel, je leeftijd,
de rots en het water.
Hij is de weg. Hij is het wonder
en is de mens zoals jij dat bent.
Hoor het geruis van de wind.
(H. Oosterhuis)

God, geef mij de boom waaronder ik kan schuilen,
of een mens...


Voor kleine mensen is Hij bereikbaar... LB 72a (Ps.72) Orgel Dennis Wubs, samenzang in de Hervormde kerk van Zeerijp

Refrein: Voor kleine mensen is Hij bereikbaar, Hij geeft hoop aan rechtelozen. Hun bloed is kostbaar in zijn ogen, Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. 1. Hij zal opkomen voor de misdeelden, Hij zal de machten die ons dwingen breken en binden, Hij zal leven, onvergankelijk als de zon. Refrein... 2. Zoals de dauw de aarde drenkt, zo zal Hij komen en in die dagen zullen trouw en gerechtigheid bloeien, zal er vrede in overvloed zijn. (geen refrein) 3. Dan dragen de bergen schoven van vrede en de heuvels een oogst van gerechtigheid, een vloed van koren, golvende velden, een stad rijst op uit een zee van groen. Refrein... 4. Zijn naam is tot in eeuwigheid, zolang de zon staat aan de hemel. Zijn naam gaat rond over de aarde, een woord van vrede van mens tot mens. Refrein...


↑ Top  

© Oecumenische Gebedskalender 2021   Leden   Lid worden?